Digitaal burgerschap als verbindende doelstelling in het Stedelijk Lyceum Zuid

Digitaal burgerschap als verbindende doelstelling in het Stedelijk Lyceum Zuid

Op zoek naar een effectieve en schoolbrede aanpak van maatschappelijke uitdagingen

Er komen heel wat maatschappelijke uitdagingen op scholen af. Het Stedelijk Lyceum Zuid wil daar een passend antwoord op bieden aan de hand van een innovatief, flexibel onderwijsaanbod dat tegelijkertijd ook binnen de contouren van de modernisering valt.

Onze school telt door haar grootstedelijke ligging heel wat anderstalige leerlingen met een kwetsbare achtergrond. Tegelijkertijd stelt de modernisering van het secundair onderwijs het team voor de uitdaging om sterker in te zetten op een vakdoorbrekende onderwijsleerpraktijk en coherente, verticale leerlijnen. Dat willen we doen, telkens met het oog op maximaal leerrendement bij onze leerlingen.

SL Zuid maakt daarom werk van een coherente schoolbrede aanpak, die leerlingen stimuleert en begeleidt in hun brede persoonlijkheidsvorming, dus in Actief Burgerschap. Digitalisering en digitale geletterdheid – samen een essentieel facet van het leven van elke jongere vandaag de dag – vormt daarbij de rode draad.

 

 

De gekozen aanpak

We zijn gestart met het actualiseren van onze missie en visie naar aanleiding van de hervorming secundair onderwijs in een werkgroep van leerkrachten die zich daartoe vrijwillig hebben geëngageerd o.l.v. de directeur. Voor het bepalen van de prioriteiten en het uittekenen van een aanpak werkte het hele schoolteam samen op een pedagogische studiedag. Twee leerkrachten stelden de WELT-methodiek (1) voor, die met zijn vakdoorbrekende, projectmatige werkwijze een goede tool biedt om onze schoolbrede doelstellingen rond Actief Burgerschap vorm te geven.

De WELT-projecten in de eerste graad

De eerste graad zal dit schooljaar twee WELT-projecten uitvoeren, respectievelijk rond de thema’s ‘Verkeersveiligheid’ en ‘Fit en Gezond’ – twee thema’s die nauw aansluiten bij de leefwereld van onze leerlingen en die door het team als zeer relevant worden ingeschat voor ons doelpubliek. Ze bieden een transversaal antwoord op de genoemde maatschappelijke uitdagingen en op de hervormingen in het kader van de modernisering. In elk van deze WELT-projecten worden digitale vaardigheden ingezet (zowel om content te creëren als om informatie te verwerken of om creatief aan de slag te gaan met het thema). De WELT-projecten in de eerste graad vormen de voorbereiding op en de naadloze overgang naar vakdoorbrekend werken in de tweede en derde graad

In de transversale WELT-projecten van de hervormde eerste graad werken we vooral aan de digitale basiscompetenties op het het niveau van deze leerlingen: opzoeken, eenvoudige content maken en deze digtaal presenteren. In de tweede en de derde graad bouwen we hierop verder en focussen we op meer complexe digitale vaardigheden. Op die manier ontwikkelen we een verticale leerlijn digitaal burgerschap.

Het WELT-project Digitaal Burgerschap in de tweede en derde graad

De leerlingen van de tweede en de derde graad kunnen al meer complexe vraagstukken aan dan de leerlingen van de eerste graad. Dat resulteert in een volwaardig WELT-project over Digitaal Burgerschap. Het bouwt voort op de digitale vaardigheden van de eerste graad en wordt op maat van deze leerlingen gespreid over de tweede en de derde graad.

“voor het eerst komt er een hechte en doelgerichte samenwerking tot stand over alle graden heen

Precies daarin ligt voor onze school het innovatieve: voor het eerst komt er een hechte en doelgerichte samenwerking tot stand over alle graden heen. Onze leerkrachten van de derde graad voelden de noden van hun leerlingen m.b.t. sociale media aan. Ze zagen de kans om deze koppeling over de graden heen te maken, waardoor het leereffect nog veel groter wordt en Digitaal Burgerschap volledig verankerd zal zijn in heel onze schoolwerking.

Vanuit deze vakdoorbrekende (digitale) burgerschapsprojecten leggen we ook verbindingen naar andere belangrijke beleidsprioriteiten zoals ouderbetrokkenheid en taalbeleid. Zo tonen leerlingen hun digitale kennis en vaardigheden aan de hand van posts voor de Facebookpagina van onze school, koppelen ze beeld aan woord en leren ze nog beter en bewust omgaan met taal en met het doelpubliek waarvoor hun boodschap bestemd is. Ook dat is burgerschap.

Tenslotte is er een integratie op teamniveau: voor het eerst zullen onze praktijkleerkrachten volwaardig kunnen participeren aan dit SociaalsteSchool-project, met name via de praktische uitvoering van allerlei initiatieven, die we aan de vakdoorbrekende burgerschapsprojecten koppelen: de Warmste Week, BredeSchool-projecten en acties in het kader van Ouderbetrokkenheid.

Integratie van bestaande initiatieven in het SociaalsteSchool-project en het benutten van het geleerde uit de WELT-projecten rond (digitaal) burgerschap

De sociale activiteit waaraan iedereen meedoet, is de Warmste Week. De leerlingenraad is daarvan de grote trekker. Er worden tal van sportieve activiteiten georganiseerd. Er zijn ook regelmatig klassen, die bij voorkeur iets gezonds en lekkers maken om te verkopen (verse soep, broodjes met gezond beleg en als snoepje cake gebakken door leerkrachten, …). Je kan je auto laten wassen door de leerlingen Auto, de leerlingen Lassen verkopen zelfgemaakte kunstwerkjes en lassen de spaarpot voor de Warmste Week in elkaar, … Al die activiteiten worden opgehangen aan het SociaalsteSchool-project en krijgen aandacht op onze Facebookpagina! De leerlingen kunnen hiervoor prima gebruik maken van wat ze over (digitaal) burgerschap hebben geleerd in de WELT-projecten.

Dan zijn er de activiteiten rond de Brede School. Vorig schooljaar kreeg de niet zo ver afliggende Abdijstraat een grondige schoonmaakbeurt door leerlingen begeleid door hun leerkrachten. In het jongerencentrum NOVA hielpen onze leerlingen sanitair en elektriciteit om een paar serieuze mankementen in het gebouw op te lossen. Dit schooljaar vervangen onze leerlingen elektriciteit de verlichting door milieuvriendelijke en duurzame LED-verlichting. Vanaf dit schooljaar wil onze school doelgericht en actief op zoek gaan naar sociale of gemeenschapsgerichte projecten in de buurt. Zo maken we van SL Zuid een èchte Sociaalste School, die een meerwaarde in het echte leven van jongeren nastreeft.

Tenslotte willen we ook het beleid rond Ouderbetrokkenheid inkantelen in het schoolbrede project rond de SociaalsteSchool en (digitaal) burgerschap.

Op de avond van het oudercontact voorzien we eveneens tafeltjes waaraan leerkrachten de ouders hands-on leren hoe ze met Smartschool kunnen werken. We denken onder meer ook aan workshops rond digitale vaardigheden, het goed gebruik van de smartphone waarover Christine Wittoeck uitstekende presentaties geeft en aan social media voor leerlingen en hun ouders. Op de Dag van de Ouder ontvangen de leerlingen hun ouders op school. Na een kennismaking met de klassen waarin hun kind les volgt, trakteren de jongeren hen op een gezond ontbijt. De leerlingen maken dit zelf en bedienen hun ouders in de refter. De leerlingen waarvan geen ouders naar school komen, worden tijdens dergelijke activiteiten opgevangen in klassen voor een alternatief programma, dat niet tot de leerstof behoort. Voor hen zouden we graag een workshop rond digitale vaardigheden kunnen voorzien, via het SociaalsteSchool-project.

Op weg naar een democratische school: het Charter Digitaal Burgerschap
Schooljaar 2019-2020 staat voor stedelijk onderwijs Antwerpen in het teken van de ‘democratische school’: een school waarin samenwerken, participeren en streven naar een cultuur van respect en verbondenheid centraal staat. We werken dit in onze school uit door middel van een Charter Digitaal Burgerschap, waarin we een gedragscode ‘Sociaal Online én Offline’ opnemen. Dit Charter wordt plechtig ondertekend tijdens een publiek toonmoment. Het zal helemaal gedragen zijn, want het komt tot stand in cocreatie met leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de partners binnen het WELT-project (oa stagegevers van de bedrijven en de mensen en organisaties, die betrokken zijn bij het project).

Het team Actief Burgerschap van het AGSO heeft zich geëngageerd om ons te steunen bij het verwezenlijken van al deze ambitieuze doelstellingen. Zo kunnen we ons SociaalsteSchool-project zeker tot een effectieve onderwijsinnovatie maken, die overdraagbaar is en hopelijk een meerwaarde biedt naar andere scholen toe.

Hiervoor ontwikkelde het team van AGSO dat instaat voor Digitaal Burgerschap het  programma myschool=mediacool☺dat projectmatig kan gespreid worden en dat ongeveer 57 lesuren bevat.  U kan de lessen, visie en doelstellingen in bijlage bekijken.

De voornaamste doelen zijn hier:

  • Leerlingen verwerven inzicht in feiten, meningen en argumenten.
  • Leerlingen kunnen op een open, behoedzame en constructieve wijze deelnemen aan (online) gesprekken.
  • Leerlingen gaan kritisch om met diverse (social) mediabronnen en produceren constructieve mediacontent.
  • Leerlingen verwerven strategieën om zich veilig en constructief te bewegen op social media.
  • Leerlingen ageren op gepaste wijze tegen dynamieken van (online) escalatie, polarisatie of ongewenst gedrag.

 

(1) WELT-project: meer info over de aanpak van een WELT-project vindt u via deze link: http://www.civiclab.be/welt-handleiding/

Stedelijk Lyceum Zuid - Antwerpen

Foto's

Documenten

Links

Reacties 1

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *