Actieve, democratische burgers bij Stedelijk Lyceum Waterbaan (Campus Rochus)

Actieve, democratische burgers bij Stedelijk Lyceum Waterbaan (Campus Rochus)

PROJECTVOORSTEL SOCIAALSTE SCHOOL 2019

Actieve burgers vormen, dat is ons doel en daar zetten we op in. Stedelijk Lyceum Waterbaan campus Rochus haalde dit schooljaar een project binnen rond actief burgerschap waarbij we een jaar lang ondersteund worden door Jeroen Lauwers en An Verlinden (visie Stedelijk Onderwijs). De focus ligt in 2019-2020 op de democratische school. Dit wil zeggen dat we enerzijds werken rond het kennisluik democratie. Wat is democratie? Welke samenlevingsstructuren bestaan er? Wat is het belang van collectieve acties? Anderzijds werken we aan de vaardigheden samenwerken en participeren en attitudes als respect en streven naar verbondenheid. Mooie woorden, maar hoe doen we dit nu in de praktijk? We werken een aantal projecten (verder) uit waarbij we van de eerste tot de derde graad op een gestructureerde manier werken aan de hierboven beschreven doelstellingen. We werkten reeds leerlijnen uit, zodat er een logische opbouw is van het eerste tot het zevende jaar.

Maar … hoe past dit geheel nu binnen de Sociaalste School, waarbij de focus ligt op digitaal burgerschap? Wel, heel simpel. Binnen deze projecten, maar ook binnen de dagdagelijkse lessen, vinden wij het heel belangrijk dat dit alles ‘mediawijs’ gebeurt. Met andere woorden: gaan onze leerlingen op een veilige en verantwoorde manier om met media? Kunnen zij een juiste selectie maken tussen de vele websites waarop zij terecht komen tijdens hun zoektocht naar informatie? We werken op dit moment een mediawijzer uit die hen hierbij ondersteunt en die zij in alle lessen en tijdens alle projecten kunnen gebruiken.

PIJLER ACTIEF BURGERSCHAP: DIGITAAL BURGERSCHAP: MYSCHOOL = MEDIACOOL
omgaan met conflicten – vreedzame school

Probleemstelling
Hoe kunnen we onze digitale en communicatieve vaardigheden het best inzetten, zodat we op school een klimaat van veiligheid en verdraagzaamheid creëren, waarin we het ook (op een vreedzame manier) oneens kunnen zijn met elkaar?

Totale Tijdsduur
(57 à 59 lesuren = 2 volle weken indien alle modules doorlopen worden)

De voornaamste doelen

  • Leerlingen verwerven inzicht in feiten, meningen en argumenten.
  • Leerlingen kunnen op een open, behoedzame en constructieve wijze deelnemen aan (online) gesprekken.
  • Leerlingen gaan kritisch om met diverse (social) mediabronnen en produceren constructieve mediacontent.
  • Leerlingen verwerven strategieën om zich veilig en constructief te bewegen op social media.
  • Leerlingen ageren op gepaste wijze tegen dynamieken van (online) escalatie, polarisatie of ongewenst gedrag.

ANDERE PROJECTEN EN WERKPUNTEN BINNEN DE FOCUS
Mediawijzer
Er wordt een mediawijzer ontwikkeld die de leerlingen van het eerste tot het zevende jaar kunnen gebruiken wanneer ze iets van media raadplegen. Deze mediawijzer heeft tot doel de leerlingen op een veilige en verantwoorde manier met media te laten omgaan en hen een tool aan te bieden bij het selecteren van informatie op het internet.

Project democratie
Zoals hierboven werd beschreven, werden de leerlijnen rond de democratische school reeds uitgeschreven. Een deel van de opgenomen doelstellingen wordt reeds bereikt binnen de lessen. We bekijken in de nabije toekomst samen met de collega’s (per graad) welke doelstellingen dit zijn en onderzoeken waar de hiaten zitten. Op basis daarvan werken we een project uit waarbij er aan de ontbrekende doelstellingen wordt gewerkt.

Levenslessen van Deepak
Project Fuel, opgericht door Deepak Ramola, verzamelt via actieve werkvormen levenslessen van onder andere leerlingen. Deepak en zijn entourage kwamen reeds langs op onze school om samen met onze leerlingen op een interactieve manier aan de slag te gaan. De levenslessen worden opgeslagen in een databank die door iedereen kunnen worden geraadpleegd.

Groeiboekje
We werken een groeiboek uit dat de ‘leerreis Actief Burgerschap’ beschrijft voor de leerlingen. Concreet wil dit zeggen dat de leerlingen een tastbaar boekje krijgen wanneer ze starten in 1B en dat ze dit groeiboek doorheen hun schoolcarrière meenemen. Dit groeiboek heeft als doel de bredere samenhang tussen de projecten die doorheen het curriculum worden aangeboden voor hen te verduidelijken. Het zal bovendien ook de leerkrachten ertoe aanzetten om hun eigen lessen duidelijker te kaderen in het algemene groeiproces dat de leerlingen in hun schooltijd doorlopen.

In dit groeiboek worden vragen rond zelfreflectie, studiekeuze, levenslessen, feedbackgesprekken, zelfkennis, persoonlijke visie en ontwikkeling en dergelijke opgenomen. Daarnaast is er binnen dit groeiboek ook plaats voor mediawijs werken. Zo leren ze doorheen hun schoolcarrière mediawijzer werken en is er ruimte om deze tips & tricks te verankeren.

Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt heropgericht die zich tot doel stelt om elke leerling op school minstens één keer actief te betrekken bij het leven op school via zelfbedachte acties.

Empowerment
De school zet in elk leerjaar in op empowerment: het ervaringsgericht leren. Elke klas gaat minstens 4 dagen per jaar op empowerment; het derde jaar gaat bovendien ook een week op teambuilding. Door samen te werken en actief deel te nemen aan activiteiten en hierna over te reflecteren, krijgen de leerlingen meer inzicht in het groepsgebeuren en in zichzelf.

4-lademodel
Onze leerlingen worden op het vlak van attitude gecoacht via het 4-ladenmodel. Dit wil zeggen dat we ongewenst gedrag indelen in 4 laden: ernstig of niet ernstig, eenmalig of meermaals. Wanneer er ongewenst gedrag werd gesteld, gaan we via een herstelgerichte aanpak aan de slag met deze leerling. We laten de leerling samen met de betrokken partijen (andere leerlingen, leerkrachten of ander personeel) reflecteren over de situatie en zorgen nadien voor een herstelgesprek. Bij deze werkwijze staat ook ouderbetrokkenheid centraal. We streven er namelijk naar om ouders snel mee in te schakelen, want samen staan we sterk. Dit 4-lademodel werd vorig jaar geïntroduceerd en is ondertussen al grotendeels verankerd in ons schoolgebeuren. Via deze methode willen we onder meer het wederzijds respect vergroten.

MEER WETEN?
Aangezien dit alles uiteraard super boeiend klinkt, kunnen we ons voorstellen dat jullie hier meer over willen weten. Meer info is te vinden op de onderstaande websites en het document Digitaal Burgerschap ontwikkeld voor het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Wij inspireren je graag !

 

CONTACT
Charlotte Van Hertbruggen
charlottevanhertbruggen@hotmail.com
Stedelijk Lyceum Waterbaan
Campus Rochus
Sint-Rochusstraat 22
2100 Deurne

Stedelijk Lyceum Waterbaan (campus Rochus) - Deurne

Foto's

Video

Documenten

Reacties 1

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *